Mengenai > Terma & Syarat

Terma & Syarat

1. Umum

Terma dan Syarat ini ("Perjanjian") mengawal penggunaan perkhidmatan ("Perkhidmatan") yang disediakan di laman web ini ("kami" atau "kami"). Terma dan Syarat ini mewakili keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara laman web kami dan individu atau entiti yang melanggan perkhidmatan kami ("Pelanggan" atau "anda"). Terma dan Syarat ini mentadbirkan bekalan oleh kami bagi mana-mana Produk yang diperintahkan oleh anda di Laman, Dengan bersetuju untuk memerintahkan Produk, anda bersetuju untuk terikat secara sah oleh Terma dan Syarat ini.

Kami boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, menukar atau mengubahsuai Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis. Perubahan atau pengubahsuaian sedemikian akan dibuat berkesan untuk semua Pelanggan apabila menyiarkan Perjanjian diubahsuai ke alamat web ini. Anda bertanggungjawab untuk membaca dokumen ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa penggunaan Perkhidmatan anda tetap mematuhi Perjanjian ini.

2. Pembelian dan Pembayaran
Anda boleh membuat pembelian apabila mendaftar untuk Akaun Percuma di laman web ini. Arahan disediakan di laman web kami untuk membantu anda membuat pembelian dan meletakkan pesanan anda.

Apabila membuat pembelian dan membuat pesanan anda, anda akan bertanggungjawab untuk membuat pembayaran penuh produk yang telah anda pilih, termasuk GST, jika berkenaan.

Anda akan bertanggungjawab untuk semua maklumat yang disediakan untuk membeli produk, membuat pesanan dan penghantaran. Kami berhak untuk meminta pengesahan butiran pembayaran anda dan maklumat lain jika perlu sebelum memproses pesanan anda dan menghantar produk anda kepada anda. Anda akan dimaklumkan sebaik sahaja kami menerima Pengesahan Pesanan anda. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan yang dibuat oleh anda mengenai pesanan anda, anda mesti menghubungi kami dengan segera. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin bahawa kami boleh membuat pindaan pada pesanan anda mengikut permintaan anda.

Anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ini apabila membuat pembelian dan meletakkan pesanan produk anda. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mengkaji Terma dan Syarat secara berkala untuk sebarang perubahan yang dibuat. Kami berhak untuk membuat pindaan kepada Terma dan Syarat ini tanpa memberi notis terlebih dahulu.

3. Penghantaran
Kami berusaha untuk menghantar produk anda kepada anda, kepada maklumat penghantaran yang disediakan oleh anda, yang dinyatakan dalam pengesahan pesanan. Kami juga berusaha untuk menyampaikan produk anda dalam masa yang ditetapkan kecuali jika dinyatakan atau dipersetujui.

Kami akan menghubungi anda sekiranya ada kelewatan yang tidak dijangka disebabkan keadaan yang tidak diduga. Walau bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kos, kerosakan atau perbelanjaan yang timbul.

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan dan atau kesalahan produk (s) semasa penghantaran. Kami akan memastikan bahawa semua produk akan diperiksa dengan teliti dan bebas daripada kerosakan sebelum penghantaran. Anda bersetuju bahawa semua risiko Produk akan dihantar kepada anda semasa penghantaran. Anda bersetuju bahawa anda akan berhati-hati dan bertanggungjawab apabila membatalkan produk. Penggunaan mana-mana instrumen yang tajam mungkin merosakkan produk dan kami tidak akan bertanggungjawab untuknya.

Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk semua maklumat yang diberikan semasa membuat pembelian dan ia adalah tepat dan benar.

Adakah terdapat situasi di mana anda menolak penghantaran penghantaran atau kelewatan disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak dapat diterima, kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk kos penghantaran tambahan, jika ada, atau kos lain yang ditanggung oleh kami, atau membatalkan pesanan anda dengan serta-merta dan membuat Produk tidak tersedia untuk penghantaran atau pengumpulan. Bayaran balik wang akan dipertimbangkan berdasarkan kes demi kes.

4. Pembatalan
Kami berhak untuk membatalkan pesanan jika Produk tidak tersedia untuk apa-apa sebab. Kami akan memaklumkan anda melalui maklumat yang anda berikan dan meneruskan proses pembayaran balik yang diperlukan.

5. Batasan Tanggungan
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang tuntutan pihak ketiga atau untuk apa-apa ganti rugi sampingan, langsung, tidak langsung, punitif, berbangkit atau khas, termasuk tanpa batasan, apa-apa keuntungan yang hilang atau simpanan yang hilang, tanpa mengira bentuk tindakan sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti produk yang ketat atau sebaliknya, walaupun jika dijangka atau kemungkinan kerugian sedemikian telah dibawa ke perhatian kami.

6. Force Majeure
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda, dalam "Acara Force Majeure" bermaksud apa-apa keadaan yang tidak berada dalam kawalan munasabah Pihak yang terjejas, tetapi hanya jika dan setakat yang (i) keadaan sedemikian, walaupun menjalankan usaha yang munasabah dan pematuhan Amalan Utiliti Baik, tidak boleh, atau disebabkan, dicegah, dielakkan atau dialihkan sedemikian, dan (ii) keadaan sedemikian secara material dan buruk mempengaruhi keupayaan Parti untuk melaksanakan kewajibannya, dan Kami telah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah, penjagaan wajar dan langkah alternatif yang munasabah untuk mengelakkan kesan kejadian tersebut terhadap keupayaan Parti untuk melaksanakan kewajipannya dan untuk mengurangkan akibatnya.

Peristiwa force majeure hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada peristiwa-peristiwa majeure alam semulajadi ini: pencemaran api, kimia atau radioaktif atau radiasi pengionan, gempa bumi, kilat, siklon, taufan, banjir, kemarau atau cuaca ekstrim atau keadaan persekitaran yang lain, geologi yang tidak dijangka atau keadaan tanah, wabak, kebuluran, wabak atau lain-lain bencana alam dan perbuatan Tuhan; letupan, kemalangan, pemecahan loji atau peralatan, keruntuhan struktur, atau pencemaran kimia (selain daripada tindakan perang, keganasan atau sabotaj), yang disebabkan oleh seseorang yang tidak menjadi Pihak yang terjejas atau salah seorang kontraktor atau subkontraktornya atau mana-mana pekerja atau ejen masing-masing; mogok, penguncian, penghentian kerja, pertikaian buruh, dan tindakan perindustrian yang lain oleh pekerja yang berkaitan dengan atau sebagai tindak balas kepada terma dan syarat pengambilan pekerja atau orang lain yang mereka berafiliasi kecuali apabila kejadian tersebut berkaitan secara langsung dengan, atau dalam tindak balas langsung kepada apa-apa dasar atau amalan pekerjaan (berkenaan dengan upah atau sebaliknya) parti yang pekerja mengambil tindakan sedemikian. Peristiwa force majeure hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada peristiwa-peristiwa majeure politik ini: setakat yang berlaku di Singapura, tindakan pengganas, blokade, embargo, rusuhan, gangguan awam, demonstrasi ganas, pemberontakan, pemberontakan, kekecohan awam dan sabotaj ; setakat bahawa mereka bermotifkan politik, serangan, penguncian, penghentian kerja, pertikaian buruh, atau tindakan perindustrian lain oleh pekerja, kecuali berhubung dengan Pihak Berkuasa Konsesi, apabila peristiwa tersebut berkaitan secara langsung dengan, atau secara langsung terhadap sebarang polisi pekerjaan atau amalan (berkenaan dengan upah atau sebaliknya) daripada Konsesi.

Kami atau anda, boleh menamatkan penggunaan perkhidmatan kami, melalui notis bertulis kepada yang lain, sekiranya berlaku Force Majeure yang berlangsung selama 2 hari bekerja atau lebih, di mana anda dan kami tidak bertanggungjawab terhadap yang lain.

7. Perlindungan Data
Baca Dasar Privasi kami, bagaimana kami melindungi dan mengumpul data melalui laman web.

8. Pindaan kepada Terma dan Syarat
Kami berhak untuk membuat pindaan kepada Terma dan Syarat ini, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Anda bersetuju bahawa anda akan terus menggunakan laman web ini, kami akan menjadi penerimaan kepada Terma dan Syarat baru dan / atau yang dipinda.

Dasar Privasi

Privasi anda adalah penting kepada Kami. Dasar Privasi kami merangkumi bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memindahkan dan menyimpan maklumat anda.

Sila luangkan masa untuk membaca dan memahami amalan privasi kami. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Semasa menggunakan laman web ini, anda menerima dan bersetuju dengan Dasar Privasi kami. Untuk memenuhi keperluan privasi anda dan menyesuaikan diri dengan piawaian perundangan dan industri yang berubah, Kami akan menyemak Dasar Privasi ini secara berkala. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membuat pengubahsuaian, perubahan atau kemas kini kepada Dasar Privasi ini pada bila-bila masa.

Ini adalah Dasar Perlindungan Data Peribadi syarikat dan tujuan dokumen ini adalah untuk memaklumkan kepada anda bagaimana kami mengurus, mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda, yang tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi Singapura (No. 26 tahun 2012) "Akta").

Apabila anda menghantar maklumat kepada kami, atau mendaftar sebagai pelanggan di laman web kami untuk membeli, melihat atau melayari mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami ("Produk dan Perkhidmatan"), anda bersetuju dan bersetuju dengan kami. (termasuk syarikat dan unit perniagaan yang berkaitan) (secara kolektif, "Syarikat"), serta wakil dan / atau ejen mereka yang mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan berkongsi di antara mereka Data Peribadi anda dan mendedahkan Data Peribadi tersebut kepada Syarikat- pembekal perkhidmatan yang diberi kuasa dan pihak ketiga yang berkaitan dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini.

Dasar Perlindungan Data Pribadi ini tetapi tidak menggantikan atau menggantikan sebarang persetujuan lain yang mungkin telah diberikan kepada kami berkenaan dengan Data Peribadi anda.

Kami boleh mengemas kini Dasar Perlindungan Data Peribadi ini untuk memastikan ia konsisten dengan trend industri dan / atau sebarang perubahan dalam keperluan undang-undang atau peraturan. Tertakluk kepada hak-hak anda di sisi undang-undang, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat semasa Dasar Perlindungan Data Peribadi seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa di laman web kami.

 

Data peribadi

Dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini, "Data Peribadi" merujuk kepada mana-mana data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenal pasti (a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses, termasuk data dalam rekod kami sebagaimana yang dikemaskini dari semasa ke semasa.

Contoh Data Peribadi yang anda sediakan kepada kami termasuk nama, kad pengenalan, pasport atau nombor pengenalan lain, nombor telefon, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, data rangkaian dan apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan mana-mana individu yang telah anda berikan kepada kami dalam sebarang bentuk mungkin telah dikemukakan kepada kami, atau melalui bentuk interaksi lain dengan anda.

Pengumpulan Data Peribadi

Secara amnya, Kami mengumpul Data Peribadi, sama ada secara langsung daripada anda atau wakil anda yang diberi kuasa (iaitu orang yang anda telah berikan, orang yang telah dikenalpasti sebagai anda atau wakil anda yang diberi kuasa menurut prosedur keselamatan semasa kami), dari pihak ketiga , atau dari sumber yang tersedia secara umum atau melalui laman web kami dengan cara berikut:

 • apabila anda menghantar borang untuk mendaftar sebagai pelanggan di laman web kami atau mana-mana bentuk lain yang berkaitan dengan mana-mana Produk dan Perkhidmatan kami

 • apabila anda berinteraksi dengan pasukan perkhidmatan pelanggan kami, misalnya, melalui panggilan telefon, surat, mesyuarat tatap muka dan e-mel

 • apabila anda menggunakan beberapa perkhidmatan kami, contohnya, laman web dan aplikasi termasuk menubuhkan sebarang akaun dalam talian dengan kami

 • apabila anda meminta kami menghubungi anda, dimasukkan ke dalam e-mel atau senarai mel lain

 • apabila anda bertindak balas terhadap promosi, inisiatif kami atau sebarang permintaan untuk Data Peribadi tambahan

 • apabila anda dihubungi, dan bertindak balas kepada, wakil pemasaran dan pasukan perkhidmatan pelanggan kami

 • apabila kami menerima rujukan daripada rakan kongsi perniagaan dan pihak ketiga, contohnya, di mana anda telah dirujuk oleh mereka

 • apabila anda menyerahkan Data Peribadi anda kepada kami atas sebab-sebab lain.

 • Apabila anda melayari laman web kami, anda secara umumnya berbuat demikian secara anonim tetapi sila lihat perenggan 7 di bawah pada kuki

 • Sekiranya anda memberi kami sebarang Data Peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (misalnya maklumat pasangan, anak, ibu bapa, dan / atau pekerja), dengan menyerahkan maklumat tersebut kepada kami, anda menyatakan kepada kami bahawa anda telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga pihak untuk menyediakan kami Data Peribadi mereka untuk tujuan masing-masing.

 • Anda harus memastikan bahawa semua Data Peribadi yang dikemukakan kepada kami adalah lengkap, tepat, benar dan betul. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mengakibatkan ketidakupayaan kami untuk memberikan anda Produk dan Perkhidmatan yang anda minta.

Tujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi

Kami mengumpul, boleh menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:

menanggapi pertanyaan dan permintaan anda;

 • menguruskan operasi pentadbiran dan perniagaan laman web kami dan mematuhi dasar dan prosedur dalaman;

 • memudahkan transaksi aset perniagaan (yang boleh meliputi sebarang percantuman, pengambilalihan atau penjualan aset) yang melibatkan mana-mana Syarikat;

 • memadankan apa-apa Data Peribadi yang diadakan yang berkaitan dengan anda bagi mana-mana tujuan yang disenaraikan di sini;

 • menyelesaikan aduan dan pengendalian permintaan dan pertanyaan;

 • mencegah, mengesan dan menyiasat jenayah dan menganalisis dan mengurus risiko komersial;

 • menyediakan pengumuman dan tanggapan media;

 • pemantauan atau rakaman panggilan telefon dan interaksi yang dihadapi pelanggan untuk jaminan kualiti, latihan pekerja dan penilaian prestasi dan tujuan pengesahan identiti;

 • menganjurkan acara promosi;

 • tujuan perundangan (termasuk tetapi tidak terhad kepada mendapatkan nasihat undang-undang dan penyelesaian pertikaian);

 • menjalankan siasatan berkaitan pertikaian, pengebilan atau penipuan;

 • mesyuarat atau mematuhi mana-mana peraturan, undang-undang, peraturan, kod amalan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh mana-mana badan perundangan atau pengawalseliaan yang mengikat - (termasuk tetapi tidak terhad kepada menanggapi aduan pengawalseliaan, mendedahkan kepada badan kawal selia dan menjalankan pemeriksaan audit, ketekunan dan penyiasatan); dan

 • tujuan yang munasabah berkaitan dengan yang disebut terdahulu.

Jika dibenarkan di bawah Akta:

Kami juga boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda untuk "Tujuan Tambahan" berikut:

 • analisis dan pengesanan,

 • menjalankan penyelidikan pasaran dan tinjauan untuk membolehkan kami memahami dan menentukan lokasi pelanggan, keutamaan dan demografi untuk membangunkan program tawaran dan pemasaran istimewa berhubung dengan Produk dan Perkhidmatan kami, dan untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan kami dan pengalaman pelanggan anda di sentuhan kami;

 • menyediakan Produk dan Perkhidmatan tambahan dan manfaat kepada anda, termasuk promosi, kesetiaan dan program ganjaran dari Kami;

 • memadankan Data Peribadi dengan data lain yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan dari sumber lain (termasuk pihak ketiga) berkaitan dengan peruntukan, pemasaran atau penawaran Produk dan Perkhidmatan oleh Kami;

 • memimpin generasi dan pengurusan untuk pemasaran Produk dan Perkhidmatan kami;

 • berkomunikasi dengan anda iklan yang melibatkan butiran Produk dan Perkhidmatan kami, tawaran istimewa dan hadiah, sama ada kepada pelanggan kami secara amnya, atau yang kami telah dikenal pasti mungkin menarik minat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada larangan jualan, penjualan silang dan pemasaran dalam talian); dan

 • tujuan yang munasabah berkaitan dengan yang disebut terdahulu.

Di samping itu, jika dibenarkan di bawah Akta dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang terpakai, Data Peribadi anda boleh didedahkan, untuk Tujuan Tambahan Rakan Kongsi, kepada vendor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga lain yang berkaitan dengan promosi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kami rakan pilihan.

 

Sekiranya anda telah memberikan nombor telefon Singapura anda, kami boleh menghubungi anda menggunakan nombor telefon Singapura seperti (melalui panggilan suara, sms, faks atau cara lain) dengan maklumat mengenai Produk dan Perkhidmatan kami atau produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami (termasuk diskaun, jualan kilat dan tawaran istimewa).

 

Berhubung dengan Produk dan Perkhidmatan tertentu atau dalam interaksi anda dengan kami, kami juga telah secara khusus memberitahu anda mengenai tujuan lain yang kami kumpulkan, menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda. Jika ya, kami akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda untuk tujuan tambahan ini, melainkan kami telah memberitahu anda secara khusus.

 

Apabila anda membeli-belah di laman web kami, kami boleh menghantar bahan promosi / pemasaran melalui pos bersama dengan pakej pesanan anda.

Sekiranya anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk kami menghantar maklumat jualan, pemasaran atau promosi melalui mod tertentu, sila beritahu kami seperti berikut:

 • untuk menarik balik persetujuan daripada menerima promosi SMS: sila berhenti melanggan dengan mengikuti langkah-langkah yang disediakan dalam SMS promosi; -untuk mengeluarkan persetujuan daripada e-mel promosi: sila klik pada pautan Berhenti dalam e-mel promosi;

 • untuk menarik balik persetujuan daripada menerima bahan promosi dengan pakej pesanan anda: sila e-mel perkhidmatan pelanggan, dengan perkataan "DATA PERIBADI" dalam baris subjek, di alamat yang disediakan di bawah.

 

Harap maklum bahawa sebaik sahaja kami menerima pengesahan bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk pemasaran atau bahan promosi / komunikasi, mungkin diperlukan hingga tiga puluh (30) hari untuk pengeluaran anda dapat dilihat dalam sistem kami. Oleh itu, anda masih boleh menerima bahan pemasaran atau promosi / komunikasi dalam tempoh masa ini. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda menarik balik persetujuan anda untuk menerima bahan pemasaran atau promosi melalui mod tertentu, kami masih boleh menghubungi anda untuk tujuan lain berhubung dengan Produk dan Perkhidmatan yang anda pegang atau telah melanggan dengan Kami.

Pendedahan Data Peribadi

Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi anda daripada pendedahan yang tidak dibenarkan. Tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang terpakai, Data Peribadi anda boleh didedahkan, untuk tujuan yang disenaraikan di atas (jika berkenaan), yang berikut:

 • Syarikat dan pekerja kami yang berkaitan untuk menyediakan kandungan, Produk dan Perkhidmatan kepada anda, menangani pertanyaan dan permintaan anda berhubung dengan akaun pelanggan anda, langganan dan bil atau susunan pesanan kami serta Produk dan Perkhidmatan kami, untuk mengaktifkan, menyahaktifkan, memasang, mengekalkan dan mengendalikan sistem dan / atau perkhidmatan kami;

 • syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan insurans dan perundingan kepada Kami;

 • ejen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan operasi kepada Kami, seperti perkhidmatan kurier, telekomunikasi, teknologi maklumat, pembayaran, percetakan, bil, gaji, pemprosesan, perkhidmatan teknikal, latihan, penyelidikan pasaran, pusat panggilan, keselamatan atau perkhidmatan lain kepada kita;

 • vendor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan dengan promosi pemasaran dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kami atau rakan pilihannya;

 • kedai komersil dan peruncit berhubung dengan pemberian ganjaran dan faedah;

 • mana-mana rakan perniagaan, pelabur, pemegang serah hak atau penerima pindahan (sebenar atau bakal) untuk memudahkan transaksi aset perniagaan (yang boleh meliputi sebarang penggabungan, pengambilalihan atau penjualan aset) yang melibatkan mana-mana Syarikat;

 • penasihat profesional kami seperti juruaudit dan peguam;

 • pengawal selia kerajaan yang berkaitan, lembaga berkanun atau pihak berkuasa atau agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan peraturan atau skim yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan; dan

 • mana-mana pihak lain yang anda membenarkan kami mendedahkan Data Peribadi anda kepada.

 

Penggunaan Kuki

Kuki adalah maklumat kecil yang diletakkan di komputer anda apabila anda melawat laman web tertentu. Kebanyakan laman web seperti kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman dalam talian anda.

Kami menggunakan kuki di laman webnya untuk tujuan berikut:

 • membolehkan ciri dan fungsi tertentu di laman web kami, contohnya. mengingati id pengguna anda, melayari dan pilihan perkhidmatan lain

 • membina profil bagaimana anda dan pengguna lain menggunakan laman web

 • meningkatkan kecekapan laman web kami

 • memberikan perkhidmatan kepada anda dan kepada pengiklan; dan

 • mewujudkan statistik penggunaan

 

Kebanyakan penyemak imbas internet memberi anda pilihan untuk mematikan pemprosesan cookies (sila lihat bahagian "bantuan" penyemak imbas anda), tetapi ini mungkin mengakibatkan kehilangan fungsinya, menyekat penggunaan laman web dan / atau kelewatan anda atau menjejaskan cara ia beroperasi.

Iklan di laman web boleh disediakan oleh pengiklan pihak ketiga dan agensi mereka. Ini boleh menghasilkan kuki untuk menjejaki berapa ramai orang yang melihat iklan tertentu (atau menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk melakukan ini), dan untuk menjejaki berapa banyak orang yang melihatnya lebih daripada sekali.

Kami tidak mengawal pihak ketiga dan dasar cookie mereka dan jika anda mempunyai soalan mengenai dasar cookie mereka, sila hubungi kami dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu anda dengan memberi anda maklumat mengenai agensi pengiklanan pihak ketiga ini.

Kami tidak bertanggungjawab terhadap dasar Data Peribadi (termasuk perlindungan Data Peribadi dan kuki), kandungan atau keselamatan mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan ke laman web kami.

 

Undang-undang yang mentadbir

Dasar Perlindungan Data Pribadi ini dan penggunaan laman web ini akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Singapura.

Penafian

Laman web produk ini ("Laman Web") dimiliki dan dikendalikan oleh NewAge Global Pte. Ltd dan sekutunya (secara kolektif "kami", "kami" atau "kami"). Terma Penggunaan dan Syarat-syarat Pembelian dan apa-apa pindaan atau tambahan kepadanya, bersama-sama dengan Dasar Privasi kami (secara kolektif, "Perjanjian") membentuk perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan NewAge Global Enterprise Pte. Ltd. Perjanjian ini mentadbir akses anda kepada dan penggunaan mana-mana NewAge Global Enterprise Pte. Ltd. Website, apa-apa pesanan yang anda buat melalui NewAge Global Enterprise Pte. Laman web atau melalui telefon, dan, sebagaimana yang berkenaan, penggunaan atau percubaan penggunaan produk dan perkhidmatan kami (secara kolektif, "Penggunaan Anda").

 

SKLEER mesti disimpan sejuk (suhu bilik pada 25 darjah celcius) dan jauh dari matahari.

~Keyakinan Kulit yang Sempurna~

Penafian:

SILA HANYA MEMBACA SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN DAN SYARAT-SYARAT DIJUAL SEBELUM MELAKUKAN SELEPASAN ORDER ATAU DI ATAS TELEFON, ATAU SEBAB YANG MENGGUNAKAN WEBSITE INI ATAU SEBARANG PTE ENTERPRISE ENTERPRISE BARU YANG LAIN. LTD. LAMAN WEB. [papar lagi ...]

naturalProductLogoSmall.png
dermatologicallyApproved.png
100-productsatisfactiongauranteed-SKLEER

Health Department:

Republic of South Africa

likeusonfb.png
LAZADA.png
1200px-Shopee_Logo.png

© 2018 oleh NewAge Global Enterprise Pte. Ltd. TM. Hak cipta terpelihara. Direka oleh Purrfect Graphics LLP.